STATUT HRVATSKE SOCIJALNO LIBERALNE STRANKE

Glava I.
OPĆE ODREDBE
Sadržaj Statuta

Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje pravni status, naziv, sjedište i znak te predstavljanje i zastupanje, područje, ciljevi, načela i način djelovanja Hrvatske socijalno liberalne stranke, njezino članstvo, oblici organiziranja i unutarnje ustrojstvo (upravna tijela, način njihova izbora i razrješenja, trajanje mandata, način odlučivanja), sredstva za rad, prestanak, postupak s imovinom u slučaju prestanka te ostala pitanja značajna za rad Hrvatske socijalno liberalne stranke.

Pravni status i unutarnje ustrojstvo HSLS-a
Članak 2.
            Hrvatska socijalno liberalna stranka (u daljnjem tekstu: HSLS) je politička stranka čiji su ciljevi i politika izraženi u njezinim Temeljnim načelima, programima, deklaracijama, rezolucijama i odlukama te ovim Statutom i drugim općim aktima.
            HSLS je pravna osoba upisana u registar političkih stranaka pri nadležnom središnjem tijelu državne uprave.
            Organizacijski oblici HSLS-a ustrojeni su na teritorijalnom načelu.
            Organizacijski oblici HSLS-a nemaju status pravne osobe.
Naziv i sjedište HSLS-a
Članak 3.
            Naziv političke stranke je HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA, a skraćeni naziv HSLS.
            HSLS se uz hrvatski naziv, u skladu sa zakonom, služi i nazivom na engleskom jeziku CROATIAN SOCIAL LIBERAL PARTY ili skraćenim nazivom CSLP.
            Sjedište HSLS-a je u Zagrebu.
            Odluku o promjeni naziva stranke donosi Sabor HSLS-a, a odluku o promjeni adrese sjedišta Predsjedništvo HSLS-a.
Predstavljanje i zastupanje HSLS-a
Članak 4.
            HSLS predstavlja i zastupa predsjednik HSLS-a.
            Potpredsjednik HSLS-a, predsjednik Središnjeg vijeća HSLS-a, politički tajnik HSLS-a, direktor HSLS-a, član Predsjedništva HSLS-a ili drugi član HSLS-a može predstavljati HSLS ako ga predsjednik HSLS-a na to ovlasti posebnom odlukom te može zastupati HSLS, ako ga predsjednik HSLS-a na to ovlasti posebnom punomoći.
            Iznimno, u slučaju da je predsjednik HSLS-a spriječen ili odsutan, a ni na koga nije prenio ovlasti predstavljanja i zastupanja HSLS-a, sukladno stavku 2. ovoga članka, HSLS predstavlja i zastupa zamjenik predsjednika HSLS-a.
Područje djelovanja
Članak 5.
            HSLS djeluje na području Republike Hrvatske.
            HSLS surađuje sa svojim članovima, pristašama i simpatizerima i izvan područja Republike Hrvatske te s organizacijama osnovanima u inozemstvu sukladno pravnom poretku pojedine strane zemlje.
            HSLS se može povezivati s političkim i nepolitičkim organizacijama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.
            HSLS se može učlaniti u međunarodne političke i nepolitičke organizacije.
            Odluke iz stavaka 3. i. 4. ovog članka donosi Središnje vijeće HSLS-a.
Pečat i znakovlje
Članak 6.
            Pečat HSLS-a ovalnog je oblika, dužine promjera 35 mm i visine promjera 24 mm, koji uz rub ovala ima ispisano: “HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA” te naziv sjedišta u sredini ovala.
Ustrojstveni oblici HSLS-a imaju pečat jednak pečatu HSLS-a, s time da se na njemu uz rub ovala nakon natpisa HSLS dodaje naziv ustrojstvenog oblika i njegova sjedišta u sredini ovala. Mladi hrvatski liberali (MHL) mogu imati svoj pečat.
            HSLS ima svoj znak i zastavu.
            Znak HSLS-a sastoji se od četiriju verzalnih slovâ H, S, L i S plave boje, crvenog kvadrata koji se nalazi desno od slova S, poravnat s donjim rubom slova L. Slova i crveni kvadrat su blago zakošeni prema naprijed (u desnu stranu). Ispod slova nalazi se žuti element koji se širi slijeva nadesno, iz jedne točke poravnate s lijevim rubom slova H, do prostora omeđenog desnim rubom slova S.
            Zastava HSLS-a pravokutnog je oblika na čijoj se površini nalazi znak HSLS-a iz stavka 4. ovog članka.
Načini i postupci izbora i imenovanja u HSLS-u
Članak 7.
            Izbor dužnosnika i članova tijela HSLS-a obavlja se tajnim glasovanjem, u pravilu između više kandidata.
            U postupku izbora dužnosnika HSLS-a u kojima se bira samo jedan dužnosnik za izbor je potrebna natpolovična većina svih koji su pristupili glasovanju.
            U postupku izbora dužnosnika HSLS-a u kojem se bira više dužnosnika ili članova tijela HSLS-a izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova.
            U slučajevima razrješenja prije isteka mandata izabrani dužnosnici i članovi tijela HSLS-a razrješuju se tajnim glasovanjem.
            Imenovanja na dužnosti ili u članstvo tijela HSLS-a potvrđuju se javnim glasovanjem.
            U slučajevima razrješenja prije isteka mandata imenovani dužnosnici HSLS-a i članovi tijela HSLS-a razrješuju se javnim glasovanjem.
Pravovaljanost rada i odlučivanja
Članak 8.
            Tijela HSLS-a valjano odlučuju ako je nazočno više od polovine ukupnog broja članova, osim u slučajevima za koje je ovim Statutom drukčije određeno.
            Tijela HSLS-a donose odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim u slučajevima za koje je ovim Statutom drukčije određeno.
Glava II.
NAČELA
 
Načela političkog djelovanja
Članak 9.
            Temeljno polazište HSLS-a jest da je slobodna samo ona zajednica u kojoj je slobodan i socijalno siguran svaki pojedinac. Na putu stvaranja slobodne zajednice HSLS će, uz sve što je zapisano u njegovim programskim dokumentima, osobito nastojati na:
·      višestranačkom i parlamentarnom sustavu;
·      strogoj podjeli vlasti;
·      jednakopravnosti svih pred zakonom;
·      jednakopravnosti svih oblika vlasništva te slobodnom tržištu roba, rada i kapitala.
 
Načelo statutarnosti akata
Članak 10.
            Svi akti HSLS-a moraju biti u suglasju sa Statutom HSLS-a, a akti nižih tijela i dužnosnika HSLS-a i sa Statutom i s aktima viših tijela i dužnosnika HSLS-a.
            Svaki član HSLS-a dužan je držati se Statuta HSLS-a i poštivati odluke nadležnih tijela i dužnosnika HSLS-a.
            Sve odluke i drugi akti nadležnih tijela i dužnosnika HSLS-a stupaju na snagu danom donošenja, osim ako u njima nije drukčije određeno.
            Ako je protiv pojedine odluke iz stavka 3. ovog članka dopuštena žalba ili drugi pravni lijek, oni ne odgađaju izvršenje odluke, osim u slučajevima isključenja iz članstva sukladno člancima 20. i 21. ovog Statuta.
Načelo javnosti
Članak 11.
            Djelovanje HSLS-a je javno.
            Javnost djelovanja HSLS-a osigurava se sudjelovanjem članova HSLS-a u radu njegovih tijela na svim organizacijskim razinama, izvješćivanjem članova HSLS-a, uvidom ovlaštenih tijela državne vlasti u dokumentaciju HSLS-a, izdavanjem vlastitih publikacija te objavom dokumenata i priopćenja o djelovanju HSLS-a.
            Ovlaštene osobe imaju pravo i dužnost izvještavati javnost o političkom djelovanju i o radu HSLS-a koji ne pripada području službenih ili poslovnih tajni.
            Sastanci i sjednice tijela HSLS-a u pravilu su otvorene za javnost, osim onih dijelova sastanaka i sjednica na kojima se iznose podaci koji su službena ili poslovna tajna, na kojima se rješavaju vitalni unutarstranački odnosi kao i onih sastanaka i sjednica ili njihovih dijelova koji su isključeni za javnost temeljem odredbi pravilnika ili poslovnika o radu tijela HSLS-a.
Službena i poslovna tajna
Članak 12.
            Službenom tajnom HSLS-a smatraju se:
1)  isprave i osobni podaci o članovima HSLS-a te dokumentacija o njihovom političkom djelovanju, kao i o donatorima HSLS-a, osim onih isprava, podataka i dokumenata za čiju je objavu Predsjedništvo HSLS-a dalo odobrenje temeljem prethodnog pristanka člana odnosno donatora;
2)  isprave i podaci o trenutnom financijskom i drugom materijalnom stanju HSLS-a, osim onih isprava i podataka koje HSLS dostavlja tijelima državne vlasti nadležnima za financijska i imovinska pitanja;
3)  isprave i podaci naznačeni kao službena tajna od strane drugih pravnih osoba.
            Poslovnom tajnom HSLS-a smatraju se:
1)  isprave, podaci i dokumentacija koje HSLS ima o drugim osobama ili institucijama s kojima surađuje, osim onih za čiju je objavu Predsjedništvo HSLS-a dalo prethodno odobrenje;
2)  isprave i podaci naznačeni kao poslovna tajna od strane drugih pravnih osoba.
            Službenom ili poslovnom tajnom smatraju se i druge isprave i podaci vezani uz rad i političko djelovanje HSLS-a čije bi priopćavanje bilo protivno interesima HSLS-a i uspješnom obavljanju službenih poslova, o čemu odlučuje Predsjedništvo HSLS-a.
Glava III.
ČLANSTVO
Vrste članova, organiziranje i evidencija članstva
Članak 13.
            Članstvo u HSLS-u može biti redovito i počasno.
            Redoviti članovi HSLS-a s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stranački se organiziraju u pravilu po teritorijalnom načelu, u ograncima HSLS-a prema mjestu svoga prebivališta ili uobičajenog boravišta, odnosno u susjednom ogranku HSLS-a u slučaju da u mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta člana ne postoji ogranak HSLS-a.
            Redoviti članovi HSLS-a s prebivalištem u inozemstvu te počasni članovi HSLS-a upisuju se samo u središnju evidenciju članstva HSLS-a, osim u slučaju da na području Republike Hrvatske imaju uobičajeno boravište te izraze želju da budu članovi nadležnog ogranka HSLS-a.
            Direkcija HSLS-a vodi središnju evidenciju svih redovitih i počasnih članova HSLS-a, prema kojoj se mjerodavno utvrđuje status člana HSLS-a i ukupan broj članova.
            Direkcija HSLS-a vodi i posebnu evidenciju članstva svih interesnih organizacijskih oblika HSLS-a.
            Evidenciju članstva na svom području vode i ogranci HSLS-a.
            U slučaju da se evidencija članstva ogranka HSLS-a razlikuje od središnje evidencije HSLS-a, evidencije se moraju međusobno uskladiti u roku od 90 dana od dana utvrđivanja razlike. Do isteka roka za usklađivanje za redovan rad kao mjerodavna uzima se središnja evidencija članstva HSLS-a.
            Direktor HSLS-a donosi upute o načinu i postupku vođenja te o periodičnoj provjeri i usklađivanju evidencije članstva HSLS-a.
Počasno članstvo
 
Članak 14.
            Počasnim članom HSLS-a može postati osoba zaslužna za razvoj liberalne demokracije.
            Središnje vijeće HSLS-a donosi pojedinačne odluke o počasnim članovima HSLS-a.
 
Redovito članstvo
Članak 15.
            Redovitim članom HSLS-a može postati hrvatski državljanin koji ispunjava sljedeće uvjete:
·      da ima navršenih 18 godina života i poslovnu sposobnost;
·      da nije član druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj;
·      da u službenu pristupnicu unese istinite podatke i vlastoručno je potpiše.
            Postupak prijema u članstvo HSLS-a na području jedinice lokalne samouprave u kojoj postoji ogranak HSLS-a, utvrđuje se kako slijedi:
·         potpisnik pristupnice HSLS-a postaje redoviti član nakon verifikacije pristupnice na izvršnom odboru ogranka većinom glasova svih svojih članova i uz suglasnost direktora HSLS-a;
·         predsjednik ogranka HSLS-a mora u roku od 15 dana od dana zaprimanja pristupnice istu staviti na raspravu na izvršni odbor ogranka HSLS-a;
·         u slučaju da predsjednik ogranka ne postupi u skladu s rokom iz prethodnog stavka, prijedlog o primanju kandidata u članstvo HSLS-a može inicirati i svaki član izvršnog odbora ogranka;
·         ukoliko predsjednik ogranka HSLS-a propusti rok iz prethodnih alineja ovog članka, u roku od 30 dana od uručivanja pristupnice predsjedniku ogranka HSLS-a, kandidat za člana HSLS-a postaje članom HSLS-a.
            Postupak prijema u članstvo HSLS-a na području jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj u kojoj ne postoji ogranak HSLS-a, utvrđuje se kako slijedi:
·         potpisnik pristupnice HSLS-a postaje redovitim članom slijedom zaprimanja, tj. potpisa pristupnice od strane predsjednika ili tajnika nadležnog županijskog vijeća i odgovarajućom odlukom Predsjedništva HSLS-a;
·         predsjednik ili tajnik županijskog vijeća dužni su predmetnu pristupnicu dostaviti direktoru HSLS-a u roku od 30 dana od dana njena zaprimanja;
·         u slučaju da predsjednik ili tajnik županijskog vijeća propuste predmetni rok, kandidat za člana može pristupnicu i bez potpisa predsjednika ili tajnika županijskog vijeća dostaviti Direkciji HSLS-a;
·         Predsjedništvo HSLS-a dužno je raspraviti o prijemu člana u roku od 30 dana od dana urudžbiranja pristupnice u Direkciji stranke, ukoliko je pristupnicu svojim potpisom verificirao direktor stranke;
·         u slučaju da Predsjedništvo propusti rok iz prethodne alineje, kandidat za člana HSLS-a postaje članom HSLS-a.
            Postupak prijema u članstvo HSLS-a potpisnika pristupnice HSLS-a, koji ima prebivalište u inozemstvu, utvrđuje se kako slijedi:
·         potpisnik pristupnice HSLS-a s prebivalištem u inozemstvu postaje redovitim članom HSLS-a slijedom verifikacije ( potpisa ) pristupnice od strane direktora stranke te odgovarajućom odlukom Predsjedništva HSLS-a;
·         Predsjedništvo HSLS-a dužno je raspraviti o prijemu člana u roku od 30 dana od dana urudžbiranja pristupnice u Direkciji stranke, ukoliko je pristupnicu svojim potpisom verificirao direktor stranke;
·         u slučaju da Predsjedništvo propusti rok iz prethodne alineje, kandidat za člana HSLS-a postaje članom HSLS-a.
            Svaka pristupnica se pohranjuje u Direkciji HSLS-a i ima snagu javne isprave.
            Na temelju pristupnice član HSLS-a dobiva iskaznicu HSLS-a koju izrađuje Direkcija HSLS-a.
 
Prava i dužnosti člana HSLS-a
 
Članak 16.
            Prava člana HSLS-a su:
1)  sudjelovati u radu HSLS-a i poticati njegov rad;
2)  birati i biti biran u tijela HSLS-a;
3)  dobiti iskaznicu HSLS-a;
4)  biti izvještavan o radu HSLS-a;
5)  podnijeti ostavku na dužnost u HSLS-u na koju je izabran ili imenovan;
6)  istupiti iz HSLS-a.
            Dužnosti člana HSLS-a su:
1)  djelovati u skladu s Temeljnim načelima HSLS-a, Statutom HSLS-a te općim i drugim aktima i odlukama nadležnih tijela i dužnosnika HSLS-a;
2)  svojim djelovanjem štititi interese i ugled HSLS-a;
3)  plaćati članarinu, osim u slučajevima utvrđenim Odlukom o članarini HSLS-a.
Prestanak članstva
 
Članak 17.
            Članstvo u HSLS-u prestaje:
1)  istupanjem iz članstva;
2)  brisanjem iz evidencije članstva;
3)  isključenjem iz članstva.
 
Istupanje iz članstva
 
Članak 18.
            Istupanjem iz članstva prestaje članstvo u HSLS-u voljom dotadašnjeg člana.
            Za istupanje iz članstva daje se pisana izjava koja ne mora biti obrazložena. Direktor HSLS-a izdaje, na zahtjev člana, potvrdu o istupanju iz članstva HSLS-a.
Brisanje iz evidencije članstva
Članak 19.
            Brisanje iz evidencije članstva provodi se nastupom jedne od sljedećih okolnosti:
·      ako je prilikom učlanjenja u HSLS potpisnik pristupnice dao netočne ili neistinite podatke;
·      ako član HSLS-a nije platio članarinu ni 6 mjeseci nakon što ga je nadležni dužnosnik HSLS-a pismeno upozorio na obvezu plaćanja članarine;
·      ako član HSLS-a pristupi drugoj političkoj stranci u Republici Hrvatskoj;
·      ako član HSLS-a bude kandidat na bilo kojoj drugoj listi bez suglasnosti HSLS-a;
·      smrću člana HSLS-a.
            Protiv brisanja iz evidencije članstva zbog razloga iz stavka 1. alineje 1., 2. i 3. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se brisani član može ponovo učlaniti u HSLS nakon što se otklone razlozi zbog kojih je brisan iz evidencije.
            Predsjedništvo HSLS-a donosi Pravilnik o postupku brisanja iz evidencije članstva HSLS-a .
 
Isključenje iz članstva
Članak 20.
            Isključenjem iz članstva, kao disciplinskom mjerom koja se izriče samo za teže povrede članskih obveza, prestaje članstvo u HSLS-u članu koji:
·      ne poštuje Temeljna načela HSLS-a, Statut HSLS-a ili odluke nadležnih tijela i dužnosnika HSLS-a;
·      svojim ponašanjem, djelovanjem ili postupanjem nanese štetu interesima ili ugledu pojedinog tijela HSLS-a ili HSLS-u u cjelini;
·      u javnosti učestalo iznosi političke stavove koji su u suprotnosti s Temeljnim načelima HSLS-a, Statutom HSLS-a i odlukama nadležnih tijela i dužnosnika HSLS-a;
·      u svojim javnim istupima učestalo vrijeđa ili kleveće drugog člana HSLS-a.
            Prijedlog za isključenje iz članstva HSLS-a podnosi se županijskoj statutarnoj komisiji HSLS-a.
            Prijedlog za isključenje može podnijeti svaki član HSLS-a uz pisanu podršku četiri člana HSLS-a, predsjednik ogranka HSLS-a, izvršni odbor ogranka HSLS-a, nadzorni odbor ogranka HSLS-a, predsjednik županijskoga vijeća HSLS-a, županijsko vijeće HSLS-a odnosno Gradsko vijeće HSLS-a Grada Zagreba, županijski nadzorni odbor HSLS-a odnosno Gradski nadzorni odbor HSLS-a Grada Zagreba, Središnje vijeće HSLS-a, Predsjedništvo HSLS-a, Nadzorni odbor HSLS-a i predsjednik HSLS-a.
            Ako je član HSLS-a čije se isključenje predlaže dužnosnik ili član tijela HSLS-a, a njegovo isključenje nije predložilo tijelo HSLS-a čiji je on član, nadležna županijska statutarna komisija ne može donijeti prvostupanjsku odluku bez prethodno pribavljenog mišljenja navedenog tijela o prijedlogu za isključenje.
            Mišljenje iz prethodnog stavka ovoga članka donosi se u roku od 15 dana od zaprimljenog zahtjeva nadležne županijske statutarne komisije HSLS-a.
            Županijska statutarna komisija HSLS-a donosi prvostupanjsku odluku o isključenju u roku od 30 dana od dana podnošenja prijedloga. Ako županijska statutarna komisija ne donese odluku u propisanom roku, smatrat će se da je prijedlog za isključenje odbijen.
            Kad županijska statutarna komisija donese prvostupanjsku odluku o isključenju člana HSLS-a koji je istodobno dužnosnik ili član tijela HSLS-a, obnašanje dužnosti odnosno članstvo u tijelu HSLS-a prestaje danom donošenja odluke o isključenju, neovisno o eventualnoj žalbi člana podnesenoj Statutarnoj komisiji HSLS-a.
Žalba protiv isključenja iz članstva
Članak 21.
            Protiv odluke nadležne županijske statutarne komisije HSLS-a odnosno protekom roka za donošenje odluke iz članka 20. stavak 6. ovoga Statuta, nezadovoljna strana (član HSLS-a protiv kojega je podnesen prijedlog za isključenje odnosno predlagatelj isključenja) ima pravo žalbe.
            Žalba iz prethodnog stavka podnosi se Statutarnoj komisiji HSLS-a u roku od 7 dana od dana primitka prvostupanjske odluke odnosno u roku od 7 dana od dana proteka roka iz članka 20. stavka 6. ovog Statuta.
            Statutarna komisija HSLS-a rješava o žalbi u roku od 30 dana od dana njezina primitka.
            Odluka Statutarne komisije HSLS-a je konačna.
            Osoba koja je isključenjem prestala biti član HSLS-a ne može se ponovno učlaniti prije isteka roka od 2 godine od dana donošenja odluke o isključenju niti može, kao kandidat na izborima, biti istaknuta od strane HSLS-a prije isteka toga roka.
Glava IV.
USTROJSTVO HSLS-a
Teritorijalno ustrojstvo HSLS-a
 
Članak 22.
            HSLS se ustrojava na teritorijalnom načelu, a organizacijski oblici HSLS-a u pravilu slijede teritorijalni ustroj Republike Hrvatske, i to:
·      ogranak HSLS-a ustrojava se na području općine odnosno grada, odnosno gradske četvrti u Gradu Zagrebu ;
·      mjesni ogranak HSLS-a ustrojava se na području jednog ili više mjesnih odbora;
·      županijska organizacija HSLS-a ustrojava se na području županije;
·      Gradska organizacija HSLS-a Grada Zagreba ustrojava se na području županije Grada Zagreba.
 
 A) OGRANAK HSLS-a
Status i osnivanje ogranka HSLS-a
Članak 23.
            Ogranak je temeljni organizacijski oblik HSLS-a.
            Članovi HSLS-a u općinama odnosno gradovima gdje ne postoji ogranak HSLS-a članovi su ogranka HSLS-a u susjednoj jedinici lokalne samouprave.
            Za osnivanje ogranka HSLS-a nužno je sedam članova HSLS-a.
            Osnivačku skupštinu ogranka HSLS-a saziva županijsko vijeće HSLS-a, Predsjedništvo HSLS-a ili predsjednik HSLS-a.
            Ogranak HSLS-a u skladu s odlukama nadležnih tijela i dužnosnika HSLS-a djeluje samostalno na svom području.
            Ogranci HSLS-a, u skladu sa zakonom i odgovarajućim odlukama središnjih tijela HSLS-a, samostalno vode svoje financijsko i materijalno poslovanje.
Tijela ogranka HSLS-a
Članak 24.
            Tijela ogranka HSLS-a su: skupština, izvršni odbor i nadzorni odbor.
            Tijela ogranka HSLS-a donose poslovnike o svom radu.
            Tijela ogranka HSLS-a vode evidenciju i dokumentaciju u skladu s uputama Direkcije HSLS-a.
            Tijela ogranka HSLS-a dužna su o svom radu izvještavati direktora HSLS-a i predsjednika županijskog vijeća HSLS-a.
Skupština ogranka HSLS-a
 
Članak 25.
            Skupština ogranka HSLS-a kao najviše programsko i izborno tijelo ogranka    HSLS-a:
1) donosi program rada ogranka za razdoblje između dviju skupština;
2) donosi pravila o radu ogranka;
3) bira i razrješuje predsjednika, jednog ili više potpredsjednika, tajnika i rizničara ogranka;
4) bira i razrješuje članove izvršnog odbora i nadzornog odbora ogranka;
5) odlučuje o prihvaćanju izvješća predsjednika ogranka o radu ogranka u razdoblju između dviju skupština;
6) donosi odluke o razrješenju članova izvršnog odbora ogranka na prijedlog predsjednika ogranka.
            Svi članovi ogranka HSLS-a moraju biti najmanje 7 dana ranije pisanim putem obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja te o predloženom dnevnom redu skupštine ogranka.
            Skupštinu ogranka HSLS-a čine članovi ogranka HSLS-a koji se prijave verifikacijskoj komisiji skupštine ali ne manje od sedam članova ogranka HSLS-a.
            Ako skupština ne prihvati izvješće predsjednika ogranka o radu ogranka HSLS-a u razdoblju između dviju skupština ogranka HSLS-a, predsjedniku ogranka HSLS-a prestaje mandat.
            Ako izborna skupština ogranka iz bilo kojeg razloga ne izabere predsjednika ogranka, izvršni odbor ogranka HSLS-a bira vršitelja dužnosti predsjednika ogranka HSLS-a, natpolovičnom većinom svih članova izvršnog odbora ogranka HSLS-a i saziva izbornu skupštinu ogranka HSLS-a koja se treba održati u roku od 3 mjeseca.
 
 
Sazivanje skupštine ogranka HSLS-a
 
Članak 26.
            Skupštinu ogranka saziva predsjednik ogranka odnosno vršitelj dužnosti predsjednika ogranka HSLS-a na osnovi odluke izvršnog odbora ogranka.
            Izborna skupština ogranka održava se najmanje jednom  tijekom četiri godine.
            U slučaju da se izborna skupština ogranka ne održi u roku od četiri godine od dana održavanja prethodne izborne skupštine ogranka, izbornu skupštinu saziva predsjednik županijskog vijeća HSLS-a ili predsjednik HSLS-a i o tome obavještava direktora HSLS-a.
            Izborna skupština ogranka iz prethodnog stavka mora se održati najkasnije 60 dana od dana proteka roka iz stavka 3. ovog članka.
            U slučaju da i predsjednik županijskog vijeća propusti rok iz prethodnog stavka, predsjednik HSLS-a će imenovati povjerenika koji organizira izbornu skupštinu ogranka.
            Predsjednik ogranka HSLS-a, odnosno vršitelj dužnosti predsjednika ogranka HSLS-a saziva skupštinu ogranka i u ovim slučajevima:
·      ako tako odredi Predsjedništvo HSLS-a;
·      ako se izvršni odbor ogranka nije sastao više od 3 mjeseca;
·      ako je izvršni odbor ogranka iskazao nepovjerenje predsjedniku ogranka;
·      ako jedna polovina članova izvršnog odbora ogranka podnese ostavku na članstvo u izvršnom odboru;
·      ako sazivanje zahtijeva najmanje jedna trećina članova ogranka uz predloženi dnevni red.
            Ako je ispunjen barem jedan od uvjeta iz prethodnog stavka za sazivanje skupštine ogranka, a ona se nije održala u roku od 30 dana od dana ispunjenja uvjeta iz prethodnog stavka, tada skupštinu, koja se mora održati u roku od 60 dana od dana ispunjenja uvjeta iz prethodnog stavka, saziva nadzorni odbor ogranka ili Predsjedništvo HSLS-a.
            U slučajevima iz stavka 6. alineje 2.,3. i 4. ovog članka skupština mora biti izborna.
 
Sastav izvršnog odbora ogranka HSLS-a
Članak 27.
            Izvršni odbor ogranka HSLS-a je izvršno političko tijelo ogranka HSLS-a.
            Izvršni odbor ogranka HSLS-a čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika, tajnik, rizničar, predsjednik ogranka MHL-a, 3-15 članova izabranih na skupštini ogranka te gradonačelnik odnosno općinski načelnik, svi članovi HSLS-a u općinskom vijeću, gradskom vijeću odnosno vijeću gradske četvrti te svi članovi HSLS-a u općinskom odnosno gradskom poglavarstvu.
            Članovi izvršnog odbora zaduženi su za određena tematska područja.
            Broj potpredsjednika ogranka HSLS-a i broj članova izvršnog odbora ogranka HSLS-a koji se neposredno izabiru na skupštini ogranka HSLS-a određuje se pravilima o radu ogranka HSLS-a.
Djelokrug poslova izvršnog odbora ogranka HSLS-a
Članak 28.
            Izvršni odbor ogranka HSLS-a:
1)    ostvaruje Temeljna načela HSLS-a i provodi odluke nadležnih tijela i dužnosnika HSLS-a;
2)    provodi odluke skupštine ogranka HSLS-a;
3)    donosi pravilnike te druge opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti;
4)    za skupštinu ogranka priprema prijedlog programa rada ogranka HSLS-a u razdoblju između dviju skupština te prijedloge odluka i drugih akata iz nadležnosti skupštine ogranka HSLS-a;
5)    donosi odluku o osnivanju i organizira osnivačku skupštinu mjesnog ogranka na svojem području te imenuje jednog člana izvršnog odbora ogranka za stalnu suradnju s mjesnim ogrankom;
6)    bira vršitelje dužnosti svih dužnosnika i članova tijela ogranka HSLS-a;
7)    bira članove županijske skupštine HSLS-a odnosno članove Gradske skupštine HSLS-a Grada Zagreba;
8)    bira članove Sabora HSLS-a;
9)    bira kandidate HSLS-a za izbor članova općinskog odnosno gradskog vijeća;
10)bira kandidate HSLS-a za općinskog načelnika odnosno gradonačelnika i njihove zamjenike te za članove općinskog odnosno gradskog poglavarstva;
11)donosi načelne političke odluke i upute za rad članova HSLS-a u tijelima predstavničke i izvršne vlasti na razini općine odnosno grada;
12)donosi odluku o pokretanju postupka razrješenja dužnosti člana tijela izvršne vlasti na razini općine odnosno grada;
13)između neizabranih kandidata HSLS-a sa stranačke kandidatske liste za općinsko odnosno gradsko vijeće određuje zamjenika člana u tom tijelu u slučaju da izabrani član prestane obnašati dužnost općinskog odnosno gradskog vijećnika;
14)u skladu s odlukama Središnjeg vijeća i Predsjedništva HSLS-a, predsjednika HSLS-a i nadležnog županijskog vijeća HSLS-a odnosno Gradskog vijeća HSLS-a Grada Zagreba odlučuje o sklapanju eventualne koalicije s drugim strankama na svom području;
15)donosi odluku o osnivanju Kluba vijećnika HSLS-a u općinskom odnosno gradskom vijeću, te daje prethodnu suglasnost na pravilnik o radu kluba vijećnika HSLS-a;
16)donosi odluku o prijemu u članstvo HSLS-a;
17)donosi odluku o odbijanju primitka u članstvo HSLS-a;
18)predlaže isključenje iz članstva HSLS-a;
19)preporučuje županijskom vijeću HSLS-a odnosno Gradskom vijeću HSLS-a Grada Zagreba kandidate HSLS-a za Hrvatski sabor, skupštinu županije, župana, podžupana i članove županijskog poglavarstva;
20)donosi odluku o raspolaganju financijskim sredstvima ogranka;
21)donosi odluku o sjedištu ogranka HSLS-a;
22)donosi poslovnik o svom radu;
23)obavlja i druge poslove iz nadležnosti ogranka koji nisu izrijekom stavljeni u nadležnost drugog tijela ili dužnosnika ogranka.
            Izvršni odbor ogranka HSLS-a sastaje se najmanje jedanput u 2 mjeseca.
 
Predsjednik ogranka HSLS-a
Članak 29.
            Predsjednik ogranka HSLS-a neposredno upravlja radom ogranka HSLS-a i obavlja sljedeće poslove:
1)    predstavlja ogranak HSLS-a;
2)    saziva i vodi sjednice izvršnog odbora ogranka i izvješćuje izvršni odbor ogranka o radu između dviju sjednica;
3)    određuje prijedlog dnevnog reda sjednica izvršnog odbora ogranka u dogovoru s potpredsjednicima i tajnikom ogranka HSLS-a;
4)    provodi odluke skupštine ogranka i izvršnog odbora ogranka;
5)    izvješćuje članove izvršnog odbora o aktima koje dobiva od nadležnih tijela i dužnosnika HSLS-a;
6)    skrbi za provođenje odluka nadležnih tijela i dužnosnika HSLS-a;
7)    saziva skupštinu ogranka na kojoj podnosi izvješće o radu ogranka između dviju skupština,
8)    predlaže skupštini ogranka razrješenje dužnosnika i članova izvršnog odbora ogranka HSLS-a;
9)    surađuje s predsjednikom nadležnog županijskog vijeća HSLS-a i skrbi da se tajniku nadležnog županijskog vijeća i direktoru HSLS-a dostave zapisnici sa skupštine ogranka;
10)surađuje s predstavnicima HSLS-a u tijelima predstavničke i izvršne vlasti na razini općine odnosno grada;
11)saziva konstituirajuću sjednicu nadzornog odbora ogranka.
            Predsjednik ogranka HSLS-a predsjednik je izvršnog odbora ogranka HSLS-a po dužnosti.
            Ako predsjednik ogranka HSLS-a prestane obnašati svoju dužnost tijekom razdoblja svog mandata iz bilo kojeg razloga, izvršni odbor ogranka HSLS-a bira vršitelja dužnosti predsjednika ogranka HSLS-a.
 Tajnik ogranka HSLS-a
           
Članak 30.
Tajnik ogranka HSLS-a:
1)    u dogovoru s predsjednikom i potpredsjednicima ogranka HSLS-a priprema sjednice izvršnog odbora;
2)    rukovodi radom službenika ogranka HSLS-a;
3)    skrbi o arhivi ogranka HSLS-a;
4)    sudjeluje u pripremi skupštine ogranka HSLS-a;
5)    provodi upute predsjednika ogranka HSLS-a i direktora HSLS-a;
6)    vodi zapisnik na sjednicama izvršnog odbora ogranka HSLS-a.
 
Nadzorni odbor ogranka HSLS-a
Članak 31.
            Nadzorni odbor ogranka HSLS-a čine 3 člana koje bira skupština ogranka HSLS-a.
            Konstituirajuću sjednicu nadzornog odbora ogranka HSLS-a, na kojoj se bira predsjednik nadzornog odbora ogranka HSLS-a i donosi poslovnik o radu, saziva predsjednik ogranka HSLS-a u roku od 30 dana od dana održavanja izborne skupštine ogranka.
            Nadzorni odbor ogranka ocjenjuje da li su odluke i rad dužnosnika i tijela ogranka u suglasnosti sa zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, te da li se sredstvima ogranka raspolaže zakonito, uredno i namjenski.
            Svi dužnosnici i tijela ogranka HSLS-a dužna su na zahtjev nadzornog odbora dati na uvid sve dokumente iz područja svojeg djelovanja.
            Nadzorni odbor ogranka HSLS-a neposredno je odgovoran skupštini ogranka HSLS-a kojoj predsjednik nadzornog odbora ogranka podnosi izvješće o radu, a kontrolu rada nadzornog odbora ogranka provodi nadležni županijski nadzorni odbor odnosno Gradski nadzorni odbor HSLS-a Grada Zagreba i Nadzorni odbor HSLS-a sukladno odredbama Pravilnika o radu nadzornih odbora HSLS-a.
            Članstvo u nadzornom odboru ogranka isključuje obnašanje ostalih dužnosti i članstvo u ostalim tijelima ogranka HSLS-a.
            Ako skupština ogranka ne izabere nadzorni odbor ogranka ili se broj članova nadzornog odbora ogranka smanji ispod broja potrebnog za pravovaljano odlučivanje, sve ovlasti i obveze nadzornog odbora ogranka preuzima županijski nadzorni odbor HSLS-a odnosno Gradski nadzorni odbor HSLS-a Grada Zagreba.
B) MJESNI OGRANAK HSLS-a
Osnivanje, ustrojstvo i djelokrug poslova mjesnog ogranka HSLS-a
Članak 32.
            Za osnivanje mjesnog ogranka nužno je 5 članova HSLS-a s prebivalištem na području za koji se mjesni ogranak osniva.
            Tijela mjesnog ogranka su skupština, predsjednik i tajnik.
            Skupštinu čine svi članovi mjesnog ogranka koji su se prijavili verifikacijskoj komisiji ali ne manje od 5 članova mjesnog ogranka.
            Skupština mjesnog ogranka bira predsjednika i tajnika mjesnog ogranka.
            Akti mjesnog ogranka ovjeravaju se pečatom nadležnog ogranka HSLS-a uz supotpis predsjednika ogranka.
            Mjesni ogranak HSLS-a, u skladu s odlukama nadležnih tijela i dužnosnika HSLS-a djeluje samostalno na svojem području.
 
C) ŽUPANIJSKA ORGANIZACIJA HSLS-a
 
Ustrojstvo županijske organizacije HSLS-a
 
Članak 33.
            Županijska organizacija HSLS-a ustrojava se na području županije sukladno administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske.
            Na području Grada Zagreba ustrojava se Gradska organizacija HSLS-a Grada Zagreba koja ima status županijske organizacije HSLS-a.
            Tijela županijske organizacije HSLS-a su:
·      županijska skupština HSLS-a;
·      županijsko vijeće HSLS-a;
·      županijski nadzorni odbor HSLS-a;
·      županijska statutarna komisija HSLS-a;
             Predsjedništvo HSLS-a saziva i organizira osnivačku skupštinu županijske organizacije HSLS-a.
            Županijska organizacija HSLS-a, u skladu s odlukama nadležnih tijela i dužnosnika HSLS-a, djeluje samostalno na svojem području.
            Županijska organizacija HSLS-a, u skladu sa zakonom i s odgovarajućim odlukama nadležnih tijelaHSLS-a, samostalno vodi svoje financijsko i materijalno poslovanje.
            Više županijskih organizacija HSLS-a, radi učinkovitijeg ostvarivanja programa HSLS-a na širem zajedničkom području, mogu ustrojiti zajednička koordinacijska tijela.
Županijska skupština HSLS-a
Članak 34.
            Županijska skupština HSLS-a najviše je programsko i izborno tijelo HSLS-a za područje županije.
            Županijsku skupštinu HSLS-a čine:
·      članovi županijskog vijeća HSLS-a;
·      članovi županijske statutarne komisije
·      članovi županijskog nadzornog odbora
·      svi članovi HSLS-a koji su izabrani za članove županijske skupštine županije;
·      svi članovi HSLS-a koji su izabrani za vijećnike u općinskim i gradskim vijećima na području županije;
·      svi članovi HSLS-a u općinskim i gradskim poglavarstvima na području županije te županijskom poglavarstvu;
·      predstavnici ogranka koje bira izvršni odbor ogranka HSLS-a i to:
a) iz jedinica lokalne samouprave do 5.000 stanovnika – 3 člana;
b) iz jedinica lokalne samouprave od 5.001 do 10.000 stanovnika – 5 članova;
c) iz jedinica lokalne samouprave od 10.001 do 20.000 stanovnika – 7 članova;
d) iz jedinica lokalne samouprave od 20.001 do 40.000 stanovnika – 9 članova;
e)  iz jedinice lokalne samouprave preko 40.001 stanovnika – 11 članova.
            Gradsku skupštinu HSLS-a Grada Zagreba čine:
·      članovi Gradskog vijeća HSLS-a;
·      članovi Gradske statutarne komisije HSLS-a;
·      članovi Gradskog nadzornog odbora HSLS-a;
·      svi članovi HSLS-a izabrani za vijećnike Gradske skupštine Grada Zagreba;
·      svi članovi HSLS-a u Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba;
·      svi članovi vijeća gradskih četvrti u Gradu Zagrebu;
·      predstavnici ogranka koje bira izvršni odbor ogranka HSLS-a i to:
a) iz gradskih četvrti do 30.000 stanovnika – 5 članova;
b) iz gradskih četvrti od 30.001 do 50.000 stanovnika – 7 članova;
c) iz gradskih četvrti od 50.001 do 70.000 stanovnika – 9 članova;
d) iz gradskih četvrti preko 70.001 stanovnika – 11 članova.
Sazivanje županijske skupštine HSLS-a
Članak 35.
            Županijsku skupštinu HSLS-a saziva predsjednik županijskog vijeća HSLS-a odnosno vršitelj dužnosti predsjednika županijskog vijeća HSLS-a na osnovi odluke županijskog vijeća HSLS-a.
            Izborna županijska skupština HSLS-a održava se najmanje jednom tijekom četiri godine.
            U slučaju da se izborna županijska skupština HSLS-a ne održi u roku od četiri godine od dana održavanja prethodne izborne županijske skupštine HSLS-a, izbornu županijsku skupštinu saziva predsjednik HSLS-a i o tome obavještava direktora HSLS-a.
            Izborna županijska skupština HSLS-a iz prethodnog stavka mora se održati najkasnije 120 dana od dana proteka roka iz stavka 3. ovog članka.
            Predsjednik županijskog vijeća, odnosno vršitelj dužnosti predsjednika županijskog vijeća HSLS-a saziva županijsku skupštinu i u ovim slučajevima:
·      ako tako odredi Predsjedništvo HSLS-a;
·      ako se županijsko vijeće nije sastalo više od 4 mjeseca;
·      ako je županijsko vijeće iskazalo nepovjerenje predsjedniku županijskog vijeća HSLS-a;
·      ako jedna polovina članova županijskog vijeća HSLS-a podnese ostavku na članstvo u županijskom vijeću;
·      ako izvršni odbori 1/3 ogranaka na području županije to zahtijevaju te predlože dnevni red.
            Ako je ispunjen barem jedan od uvjeta iz prethodnog stavka za sazivanje županijske skupštine, a ona se nije održala u roku od 60 dana od dana ispunjenja uvjeta iz prethodnog stavka, tada županijsku skupštinu, koja se mora održati u roku od 120 dana od dana ispunjenja uvjeta iz prethodnog stavka, saziva županijski nadzorni odbor ili Predsjedništvo HSLS-a.
            U slučajevima iz stavka 5. alineje 2.,3. i 4. ovog članka županijska skupština mora biti izborna.
            Odredbe ovoga članka primjenjuju se jednako i na Gradsku skupštinu HSLS-a Grada Zagreba.
Djelokrug poslova županijske skupštine HSLS-a
Članak 36.
            Županijska skupština HSLS-a:
1) donosi program rada županijske organizacije HSLS-a za razdoblje između dviju skupština sukladno Temeljnim načelima HSLS-a, Statutu HSLS-a te odlukama nadležnih tijela i dužnosnika HSLS-a;
2) donosi poslovnik županijske skupštine HSLS-a;
3) donosi pravila o radu županijske organizacije HSLS-a;
4) bira i razrješuje predsjednika, potpredsjednike, tajnika, rizničara i 7-19 članova županijskog vijeća;
5) bira i razrješuje županijsku statutarnu komisiju HSLS-a;
6) bira i razrješuje županijski nadzorni odbor HSLS-a;
7) odlučuje o prihvaćanju izvješća predsjednika županijskog vijeća o radu županijske organizacije HSLS-a u razdoblju između dviju skupština;
8) donosi odluke o razrješenju dužnosnika i članova županijskog vijeća HSLS-a na prijedlog predsjednika županijskog vijeća HSLS-a;
            Svi članovi županijske skupštine HSLS-a moraju biti najmanje 7 dana ranije pisanim putem obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja te o predloženom dnevnom redu županijske skupštine.
            Ako županijska skupština ne prihvati izvješće predsjednika županijskog vijeća o radu u razdoblju između dviju skupština, predsjedniku županijskog vijeća prestaje mandat.
            Ako izborna županijska skupština HSLS-a iz bilo kojeg razloga ne izabere predsjednika županijskog vijeća HSLS-a, županijsko vijeće HSLS-a bira vršitelja dužnosti predsjednika županijskog vijeća HSLS-a, natpolovičnom većinom svih članova županijskog vijeća HSLS-a i saziva izbornu županijsku skupštinu HSLS-a koja se treba održati u roku od 4 mjeseca.
            Odredbe ovoga članka primjenjuju se jednako i na Gradsku skupštinu HSLS-a Grada Zagreba.
Sastav županijskog vijeća HSLS-a
Članak 37.
            Županijsko vijeće HSLS-a je izvršno političko tijelo županijske organizacije HSLS-a.
            Županijsko vijeće HSLS-a čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika, tajnik, rizničar i 7-19 članova koje je izabrala županijska skupština, zastupnici HSLS-a u Hrvatskom saboru izabrani s područja županije, župan, podžupani i članovi županijskog poglavarstva iz redova HSLS-a, predsjednik kluba HSLS-a u županijskoj skupštini te predsjednik županijskog vijeća MHL-a.
            Broj potpredsjednika županijskog vijeća HSLS-a i broj članova županijskog vijeća HSLS-a koji se neposredno izabiru na županijskoj skupštini HSLS-a određuje se pravilima o radu županijske organizacije HSLS-a.
                        Odredbe ovoga članka primjenjuju se jednako i na Gradsko vijeće HSLS-a Grada Zagreba.
Djelokrug rada županijskog vijeća HSLS-a
Članak 38.
            Županijsko vijeće HSLS-a:
1)    ostvaruje Temeljna načela HSLS-a i provodi odluke nadležnih dužnosnika i tijela HSLS-a;
2)    provodi odluke županijske skupštine HSLS-a;
3)    donosi pravilnike i druge opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti;
4)    za županijsku skupštinu HSLS-a priprema prijedlog programa rada HSLS-a na području županije u razdoblju između dviju skupština te prijedloge odluka i drugih akata iz nadležnosti županijske skupštine HSLS-a;
5)    donosi odluku o osnivanju i organizira osnivačku skupštinu ogranka HSLS-a na svojem području;
6)    potiče i koordinira suradnju ogranaka na području županije i nadzire provođenje odluka nadležnih tijela i dužnosnika HSLS-a;
7)    bira vršitelje dužnosti svih dužnosnika i članova tijela HSLS-a županijske organizacije HSLS-a;
8)    predlaže kandidate HSLS-a za župana, podžupana i članove županijskog poglavarstva;
9)    predsjedniku HSLS-a predlaže kandidate za zastupnike u Hrvatski sabor;
10)bira kandidate HSLS-a za skupštinu županije;
11)donosi načelne političke odluke i upute za rad članova HSLS-a u tijelima predstavničke i izvršne vlasti na razini županije;
12)donosi odluku o osnivanju kluba vijećnika HSLS-a u županijskoj skupštini županije i daje prethodnu suglasnost na pravilnik o radu kluba;
13)između neizabranih kandidata HSLS-a sa kandidatske liste za županijsku skupštinu županije određuje zamjenika člana u tom tijelu u slučaju da izabrani član prestane obnašati dužnost člana skupštine;
14)donosi odluku o pokretanju postupka razrješenja dužnosti člana tijela izvršne vlasti na razini županije;
15)u skladu s odlukama Središnjeg vijeća i Predsjedništva HSLS-a te predsjednika HSLS-a odlučuje o sklapanju eventualne koalicije s drugim strankama na razini županije;
16)predlaže isključenje iz članstva u HSLS-u;
17)donosi odluke o raspolaganju financijskim sredstvima županijske organizacije HSLS-a;
18)donosi odluku o sjedištu županijskog vijeća HSLS-a;
19)donosi poslovnik o svome radu,
20)obavlja i druge poslove iz nadležnosti županijske organizacije HSLS-a koji nisu izrijekom stavljeni u nadležnost drugog tijela ili dužnosnika HSLS-a na razini županije.
            Županijsko vijeće sastaje se najmanje jedanput u 3 mjeseca.
            Odredbe ovog članka primjenjuju se jednako i na Gradsko vijeće HSLS-a Grada Zagreba.
Predsjednik županijskog vijeća HSLS-a
Članak 39.
            Predsjednik županijskog vijeća HSLS-a neposredno upravlja radom županijske organizacije HSLS-a i obavlja sljedeće poslove:
1)    predstavlja županijsku organizaciju HSLS-a;
2)    saziva i vodi sjednice županijskog vijeća HSLS-a i izvješćuje ga o radu županijske organizacije HSLS-a u razdoblju između dviju sjednica županijskog vijeća;
3)    određuje prijedlog dnevnog reda sjednica županijskog vijeća HSLS-a u dogovoru s potpredsjednicima i tajnikom;
4)    provodi odluke županijske skupštine i županijskog vijeća HSLS-a i nadzire njihovo provođenje u ograncima HSLS-a;
5)    izvješćuje županijsko vijeće o sjednicama Središnjeg vijeća HSLS-a, o odlukama Predsjedništva HSLS-a i predsjednika HSLS-a te o aktima i uputama koje prima od direktora HSLS-a,
6)    skrbi za provođenje odluka nadležnih dužnosnika i tijela HSLS-a;
7)    saziva županijsku skupštinu HSLS-a na kojoj podnosi izvješće o radu županijske organizacije HSLS-a u razdoblju između dviju županijskih skupština HSLS-a;
8)    predlaže županijskoj skupštini HSLS-a razrješenje pojedinih dužnosnika i članova županijskog vijeća HSLS-a;
9)    najmanje jedanput u 6 mjeseci saziva zajednički sastanak članova županijskog vijeća HSLS-a, svih predsjednika ogranaka s područja županije i vijećnika u županijskoj skupštini na kojem ih upoznaje s radom županijskog vijeća i savjetuje se s njima o budućem radu
10)surađuje s predsjednikom HSLS-a i direktorom HSLS-a;
11)surađuje s predstavnicima HSLS-a u tijelima predstavničke i izvršne vlasti na razini županije;
12)saziva konstituirajuću sjednicu županijske statutarne komisije HSLS-a i županijskog nadzornog odbora HSLS-a;
13)član je Središnjeg vijeća HSLS-a.
            Predsjednik županijskog vijeća HSLS-a je predsjednik županijske organizacije HSLS-a po dužnosti.
            Ako predsjednik županijskog vijeća HSLS-a prestane obnašati svoju dužnost tijekom razdoblja svojeg mandata iz bilo kojeg razloga županijsko vijeće bira vršitelja dužnosti predsjednika županijskog vijeća HSLS-a.
            Odredbe ovog članka primjenjuju se jednako i na predsjednika Gradskog vijeća HSLS-a Grada Zagreba.
Tajnik županijskog vijeća HSLS-a
Članak 40.
            Tajnik županijskog vijeća HSLS-a:
1)    u dogovoru s predsjednikom i potpredsjednicima županijskog vijeća HSLS-a priprema sjednice županijskog vijeća;
2)    rukovodi radom službenika županijskog vijeća;
3)    skrbi o arhivi županijskog vijeća;
4)    sudjeluje u pripremi županijske skupštine HSLS-a;
5)    provodi upute predsjednika županijskog vijeća HSLS-a i direktora HSLS-a;
            Odredbe ovog članka primjenjuju se jednako i na tajnika Gradskog vijeća HSLS-a Grada Zagreba.
Županijska statutarna komisija HSLS-a
Članak 41.
            Županijsku statutarnu komisiju HSLS-a čini 5 članova koje bira županijska skupština HSLS-a.
            Konstituirajuću sjednicu županijske statutarne komisije HSLS-a, na kojoj se bira predsjednik županijske statutarne komisije HSLS-a i donosi poslovnik o radu, saziva predsjednik županijskog vijeća HSLS-a u roku od 30 dana od dana održavanja županijske skupštine.
            Postupke isključenja iz članstva HSLS-a u prvom stupnju županijska statutarna komisija HSLS-a vodi u skladu s odredbama ovoga Statuta, Pravilnika o radu statutarnih komisija HSLS-a i svojeg poslovnika.
            Županijska statutarna komisija HSLS-a neposredno je odgovorna županijskoj skupštini HSLS-a kojoj podnosi izvješće o svojem radu, a kontrolu njezina rada provodi Statutarna komisija HSLS-a.
            Članstvo u županijskoj statutarnoj komisiji HSLS-a isključuje obnašanje ostalih dužnosti ili članstvo u drugim tijelima županijske organizacije HSLS-a.
            Ako županijska statutarna komisija nije izabrana ili prestane djelovati iz bilo kojeg razloga njezine ovlasti i obveze preuzima Statutarna komisija HSLS-a.
            Odredbe ovoga članka primjenjuju se jednako i na Gradsku statutarnu komisiju HSLS-a Grada Zagreba.
Županijski nadzorni odbor HSLS-a
 
Članak 42.
            Županijski nadzorni odbor HSLS-a čini 5 članova koje bira županijska skupština HSLS-a.
            Konstituirajuću sjednicu županijskog nadzornog odbora HSLS-a, na kojoj se bira predsjednik županijskog nadzornog odbora HSLS-a i donosi poslovnik o radu, saziva predsjednik županijskog vijeća HSLS-a u roku od 30 dana od dana održavanja županijske skupštine.
            Županijski nadzorni odbor HSLS-a ocjenjuje da li su odluke i rad tijela i dužnosnika županijske organizacije u suglasnosti sa zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske te da li se sredstvima županijske organizacije HSLS-a raspolaže zakonito, uredno i namjenski.
            Svi dužnosnici i tijela županijske organizacije HSLS-a dužna su županijskom nadzornom odboru na njegov zahtjev dati na uvid sve dokumente iz područja svojeg djelovanja.
            Županijski nadzorni odbor HSLS-a neposredno je odgovoran županijskoj skupštini HSLS-a kojoj podnosi izvješće o svom radu, a kontrolu rada županijskog nadzornog odbora provodi Nadzorni odbor HSLS-a sukladno odredbama Pravilnika o radu nadzornih odbora HSLS-a.
            Članstvo u županijskom nadzornom odboru HSLS-a isključuje obnašanje ostalih dužnosti ili članstvo u drugim tijelima županijske organizacije HSLS-a.
            Ako županijski nadzorni odbor nije izabran ili prestane djelovati iz bilo kojeg razloga, njegove ovlasti i obveze preuzima Nadzorni odbor HSLS-a.
             Odredbe ovog članka primjenjuju se jednako i na Gradski nadzorni odbor HSLS-a Grada Zagreba.
 
D) SABOR HSLS-a
Status, sazivanje i pravovaljanost rada Sabora HSLS-a
Članak 43.
            Sabor HSLS-a je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo HSLS-a.
            Izborni sabor HSLS-a zasjeda najmanje jednom u četiri godine.
            Središnje vijeće može na prijedlog predsjednika HSLS-a odlučiti da se izborni sabor održi i nakon proteka roka od četiri godine od dana održavanja prethodnog izbornog sabora, ali ne duže od šest mjeseci.
            Sabor HSLS-a može pravovaljano raditi ako je nazočno više od 1/2 članova Sabora HSLS-a, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim u slučajevima kada je ovim Statutom drukčije određeno.
 
Sastav Sabora HSLS-a
Članak 44.
            Članovi Sabora su izabrani predstavnici ogranaka HSLS-a, članovi županijskih vijeća HSLS-a, članovi Središnjeg vijeća HSLS-a, Predsjedništva HSLS-a, Statutarne komisije HSLS-a, Nadzornog odbora HSLS-a, Kandidacijske komisije, Verifikacijske komisije, Malog vijeća MHL-a te predstavnici HSLS-a u predstavničkim i izvršnim tijelima Republike Hrvatske.
            Odluku o broju i načinu izbora članova Sabora HSLS-a koji su predstavnici ogranaka HSLS-a iz stavka 1. ovoga članka donosi Središnje vijeće HSLS-a temeljenu na broju stanovnika pojedine jedince lokalne samouprave u kojoj je konstituiran ogranak HSLS-a te rezultatu na izborima.
            U radu Sabora mogu sudjelovati i ostali članovi HSLS-a, ali bez prava odlučivanja.
Djelokrug poslova Sabora HSLS-a
Članak 45.
            Sabor HSLS-a obavlja sljedeće poslove:
1)    donosi i mijenja Temeljna načela HSLS-a, Programska usmjerenja HSLS-a i Statut HSLS-a;
2)    usvaja temeljnu rezoluciju Sabora HSLS-a kojom se utvrđuje politika HSLS-a u sljedećem mandatnom razdoblju te ostale rezolucije i deklaracije o političkim pitanjima;
3)    donosi poslovnik Sabora HSLS-a te odluke i druge akte iz svoje nadležnosti;
4)    bira i razrješuje predsjednika HSLS-a, potpredsjednike HSLS-a te članove Središnjeg vijeća HSLS-a, Nadzornog odbora HSLS-a i Statutarne komisije HSLS-a;
5)    prihvaća izvješće predsjednika HSLS-a o radu HSLS-a u razdoblju između dva zasjedanja Sabora HSLS-a;
6)    prihvaća izvješća o radu središnjih tijela HSLS-a;
7)    tumači odredbe Statuta HSLS-a i drugih akata Sabora HSLS-a;
8)    dodjeljuje priznanja pojedincima, tijelima te pravnim i drugim osobama za osobit doprinos radu HSLS-a;
9)    imenuje komisije, odbore i druga radna tijela te im određuje zadaće;
10)odlučuje o drugim pitanjima koja se tiču HSLS-a.
            Ako Sabor HSLS-a ne prihvati izvješće predsjednika HSLS-a o radu HSLS-a u razdoblju između dva zasjedanja Sabora HSLS-a, predsjedniku HSLS-a prestaje mandat.
            U slučaju da pri izboru članova tijela HSLS-a iz stavka 1. ovog članka dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova za posljednje mjesto u pojedinom od tih tijela, izbor između njih obavlja izborna komisija kockom i o tome izvješćuje Sabor HSLS-a.
Kandidacijska komisija
 
Članak 46.
            Središnje vijeće HSLS-a imenuje predsjednika i 4 člana Kandidacijske komisije koja nadzire postupak kandidiranja za dužnosti i članstvo u tijelima HSLS-a koje bira Sabor HSLS-a.
            Kandidature moraju biti dostavljene Kandidacijskoj komisiji najkasnije 15 dana prije dana održavanja Sabora HSLS-a.
            Kandidature na Saboru HSLS-a mogu se isticati samo ako u roku iz stavka 2. ovog članka nije dostavljen dovoljan broj valjanih kandidatura.
            Središnje vijeće HSLS-a donosi Poslovnik Kandidacijske komisije.
Verifikacijska komisija
 
Članak 47.
            Središnje vijeće HSLS-a imenuje predsjednika i 4 člana Verifikacijske komisije koja nadzire pravovaljanost postupka verifikacije članova Sabora HSLS-a i utvrđuje broj članova Sabora HSLS-a potreban za pravovaljani rad te pravovaljano odlučivanje.
            Središnje vijeće HSLS-a donosi Poslovnik Verifikacijske komisije.
 
Izborna komisija
Članak 48.
            Sabor HSLS-a imenuje predsjednika i 14 članova Izborne komisije koja provodi i nadzire postupak izbora za dužnosti i članstvo u tijelima HSLS-a koje bira Sabor HSLS-a.
            Središnje vijeće HSLS-a donosi Poslovnik Izborne komisije.
Komisija za pritužbe
Članak 49.
            Sabor HSLS-a imenuje predsjednika i 4 člana Komisije za pritužbe kojoj se mogu uputiti prigovori zbog nepravilnosti u radu Sabora HSLS-a.
            Središnje vijeće HSLS-a donosi Poslovnik Komisije za pritužbe.
Sazivanje Sabora HSLS-a
Članak 50.
             Sabor HSLS-a saziva predsjednik HSLS-a, odnosno vršitelj dužnosti predsjednika HSLS-a.
            Izborni Sabor HSLS-a zasjeda najmanje jednom u četiri godine, osim u slučaju iz članka 43. stavak 3. ovog Statuta.
            Sabor HSLS-a mogu sazvati i Središnje vijeće HSLS-a i Nadzorni odbor HSLS-a, pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom.
            Središnje vijeće HSLS-a saziva Sabor:
·      ako nije izabran predsjednik HSLS-a na održanom izbornom Saboru;
·      ako predsjednik HSLS-a ne sazove izborni Sabor nakon proteka roka od četiri godine od dana održavanja prethodnog izbornog Sabora, a Središnje vijeće nije donijelo odluku o odgodi u smislu članka 43. stavak 3. ovog Statuta;
·      ako tako odluči 2/3 članova Središnjeg vijeća.
     Nadzorni odbor HSLS-a saziva Sabor HSLS-a:
·      ako 1000 članova HSLS-a vlastoručnim potpisima podnese obrazloženi zahtjev za održavanjem Sabora i predloži dnevni red;
·      ako skupštine 30 ogranaka HSLS-a koji se nalaze na području pet županija podnesu obrazloženi zahtjev za održavanjem Sabora HSLS-a i predlože dnevni red;
·      ako 3 županijske skupštine podnesu obrazloženi zahtjev za održavanjem Sabora HSLS-a i predlože dnevni red;
·      ako se Središnje vijeće nije sastalo 4 mjeseca.
            U slučaju iz stavka 5. točke 4. ovog članka Nadzorni odbor HSLS-a preuzima ovlaštenja Središnjeg vijeća HSLS-a vezana uz pripremu Sabora HSLS-a.
            U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovog članka Sabor HSLS-a se mora održati u roku od 120 dana od dana kada su se stekli navedeni uvjeti za sazivanje Sabora HSLS-a.
            Za tehničku pripremu i organizaciju Sabora zadužen je direktor HSLS-a.
 
 
E) PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI HSLS-a
Predsjednik HSLS-a
Članak 51.
            Predsjednik HSLS-a upravlja strankom i odlučuje o svim tekućim poslovima vezanim uz neposredno upravljanje strankom, u dogovoru s članovima Predsjedništva HSLS-a.
            Predsjednik HSLS-a:
1)    predstavlja i zastupa HSLS;
2)    provodi politiku HSLS-a u skladu s Temeljnim načelima HSLS-a, Statutom HSLS-a, odlukama nadležnih tijela HSLS-a i u tu svrhu donosi provedbene političke odluke, zaključke, upute i druge akte;
3)    nadzire provođenje Temeljnih načela HSLS-a, Statuta HSLS-a, i odluka nadležnih tijela HSLS-a;
4)    imenuje povjerenika koji organizira izbornu skupštinu ogranka kada se propuste rokovi iz članka 26. stavka 2., 3. i 4.;
5)    donosi odluku o raspuštanju izvršnog odbora ogranka HSLS-a ili županijskog vijeća HSLS-a ako ta tijela postupaju suprotno Temeljenim načelima HSLS-a, Statutu HSLS-a ili odlukama nadležnih dužnosnika i tijela HSLS-a, te u tom slučaju donosi odluku o sazivanju izborne skupštine ogranka ili izborne županijske skupštine HSLS-a, koje se moraju održati u roku od 60 odnosno 120 dana od dana raspuštanja;
6)    u slučaju iz točke 5. ovog stavka imenuje povjerenike koji organiziraju izbornu skupštinu ogranka odnosno županijsku izbornu skupštinu;
7)    Središnjem vijeću HSLS-a predlaže donošenje odluke o suspenziji potpredsjednika HSLS-a;
8)    Središnjem vijeću HSLS-a predlaže liste kandidata za Hrvatski sabor;
9)    saziva prvu sjednicu Središnjeg vijeća HSLS-a nakon izbornog Sabora HSLS-a;
10)saziva i vodi sjednice Predsjedništva i potpisuje akte Predsjedništva HSLS-a;
11)skrbi o suradnji Središnjeg i Predsjedništva  HSLS-a;
12)donosi odluku o imenovanju političkog tajnika i direktora HSLS-a;
13) donosi odluku o imenovanju najviše 15 članova Predsjedništva HSLS-a;
14)donosi odluku o razrješenju političkog tajnika, direktora i ostalih imenovanih članova Predsjedništva HSLS-a;
15)daje izjave za javnost u ime HSLS-a i ovlašćuje drugog dužnosnika HSLS-a za odnose s javnošću;
16)Saboru HSLS-a i Središnjem vijeću HSLS-a podnosi izvješće o radu HSLS-a u razdoblju između dva zasjedanja Sabora HSLS-a odnosno dviju sjednica Središnjeg vijeća HSLS-a;
17)saziva konstituirajuću sjednicu Statutarne komisije HSLS-a i Nadzornog odbora HSLS-a.
            Ako predsjednik HSLS-a prestane obnašati svoju dužnost tijekom razdoblja svojeg mandata iz bilo kojeg razloga, Središnje vijeće HSLS-a imenuje vršitelja dužnosti predsjednika HSLS-a do sljedećeg izbornog sabora HSLS-a.
 
Potpredsjednici HSLS-a
 
 Članak 52.
            HSLS ima 6 potpredsjednika koji se, u pravilu, biraju po regionalnom ključu.
            Predsjednik HSLS-a zadužuje potpredsjednike HSLS-a za djelatnosti u provedbi pojedinih programskih područja, odnosno za neposredno provođenje politike HSLS-a konkretnim političkim djelovanjem na državnoj i lokalnoj razini.
            Predsjednik HSLS-a imenuje jednog od potpredsjednika zamjenikom predsjednika HSLS-a.
Izbor predsjednika HSLS-a i potpredsjednika HSLS-a
 Članak 53.
            Predsjednikom HSLS-a postaje kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova članova Sabora HSLS-a koji su pristupili glasovanju.
            Ako nijedan od više predloženih kandidata ne dobije potrebnu većinu u prvome krugu izbora, provodi se drugi krug izbora u koji ulaze dva kandidata koja su u prvom krugu dobili najviše glasova.
            U slučaju da izborni Sabor HSLS-a iz bilo kojeg razloga ne izabere predsjednika HSLS-a, presjednik radnog predsjedništva Sabora HSLS-a će najkasnije 7 dana od dana održavanja izbornog Sabora HSLS-a sazvati konstituirajuću sjednicu Središnjeg vijeća HSLS-a.
            U slučaju iz prethodnog stavka konstituirajuću sjednicu, do izbora predsjednika Središnjeg vijeća HSLS-a, vodi predsjednik radnog predsjedništva Sabora HSLS-a. Na navedenoj konstituirajućoj sjednici Središnje vijeće HSLS-a bira vršitelja dužnosti predsjednika HSLS-a, natpolovičnom većinom glasova svih članova Središnjeg vijeća HSLS-a i saziva izborni Sabor HSLS-a koji se treba održati u roku od 6 mjeseci od dana izbora vršitelja dužnosti predsjednika HSLS-a.
            Potpredsjednicima HSLS-a postaje 6 kandidata koji su dobili najveći broj glasova.
 
F) PREDSJEDNIŠTVO HSLS-a
Status i sastav Predsjedništva HSLS-a
Članak 54.
            Predsjedništvo HSLS-a najviše je izvršno tijelo HSLS-a, koje koordinira i provodi cjelokupnu politiku HSLS-a, te samostalno odlučuje u okviru Temeljnih načela HSLS-a, Statuta HSLS-a i programskih dokumenata HSLS-a, a odgovara Središnjem Vijeću HSLS-a.
            Predsjedništvo čine predsjednik HSLS-a, potpredsjednici HSLS-a, politički tajnik HSLS-a, direktor HSLS-a i najviše 15 članova koje imenuje i razrješuje predsjednik HSLS-a uz potvrdu Središnjeg vijeća HSLS-a.
            Članovi Predsjedništva HSLS-a ne mogu biti članovi Središnjeg vijeća HSLS-a.
Predsjednik Predsjedništva HSLS-a i sazivanje sjednica
Članak 55.
            Predsjednik HSLS-a koji je po dužnosti predsjednik Predsjedništva HSLS-a, saziva njegove sjednice, predlaže dnevni red na njima i rukovodi radom Predsjedništva HSLS-a.
            Odluke Predsjedništva donose se uz suglasnost predsjednika HSLS-a.
Djelokrug poslova Predsjedništva HSLS-a
Članak 56.
            Predsjedništvo obavlja sljedeće poslove:
1)    ostvaruje Temeljna načela HSLS-a i Statut HSLS-a konkretnim političkim djelovanjem;
2)    predlaže Središnjem vijeću stupanje u parlamentarne koalicije odnosno koalicijske vlade te istupanje iz njih;
3)    predlaže Središnjem vijeću HSLS-a kandidata za predsjednika Republike Hrvatske, kandidata za predsjednika Hrvatskog sabora i kandidata za predsjednika Vlade RH, a odlučuje o kandidatima za dužnosnike u časništvu Hrvatskog sabora, kandidatima za članove Vlade RH, zamjenike, pomoćnike i tajnike ministarstava, kandidatima za ravnatelje državnih upravnih organizacija, kao i kandidatima za članove uprave i nadzorna tijela državnih javnih poduzeća;
4)    na temelju strateških odluka Središnjeg vijeća HSLS-a o suradnji s drugim političkim strankama, donosi odluku o izbornim koalicijama na izborima za Hrvatski sabor ako se zbog kratkoće vremena ili zbog naglo promijenjenih političkih okolnosti Središnje vijeće HSLS-a ne može pravodobno sastati;
5)    donosi odluku o osnivanju kluba zastupnika HSLS-a u Hrvatskom saboru te daje prethodnu suglasnost na pravilnik o radu kluba;
6)    brine o ustrojstvu, članstvu i promicanju HSLS-a;
7)    potiče tijela HSLS-a na donošenje odluka iz svoje nadležnosti;
8)    osniva glasilo i druge publikacije;
9)    odlučuje o tome što je službena odnosno poslovna tajna HSLS-a;
10)odlučuje o sjedištu HSLS-a;
11)pribavlja i raspoređuje sredstva za djelovanje HSLS-a;
12)osniva poduzeća i raspolaže njima uz suglasnost Središnjeg vijeća HSLS-a;
13)donosi odluke o ulaganju kapitala i imenuje osobe u uprave poduzeća:
14)donosi odluku o suspenziji članstva u odnosu na člana protiv kojeg je podnesen prijedlog za isključenje, ukoliko ocijeni da postoji osnovana vjerojatnost da su ostvarene Statutarne pretpostavke za isključenje iz članstva.
G) SREDIŠNJE VIJEĆE HSLS-a
Sastav i način izbora dužnosnika Središnjeg vijeća HSLS-a
Članak 57.
            Središnje vijeće HSLS-a najviše je političko i programsko tijelo HSLS-a između dvaju Sabora HSLS-a.
            Središnje vijeće čini 57 članova izabranih na Saboru HSLS-a, među kojima 2 člana izabrana s liste kandidata koju predlaže MHL, saborski zastupnici iz redova HSLS-a i predsjednici županijskih vijeća HSLS-a, odnosno predsjednik Gradskoga vijeća HSLS-a Grada Zagreba.
            Izabranim članovima Središnjeg vijeća HSLS-a postaju kandidati s najvećim brojem glasova.
            Na prvoj sjednici Središnjeg vijeća, koju saziva predsjednik HSLS-a najkasnije 60 dana od izbora, Središnje vijeće bira predsjednika i dva potpredsjednika Središnjeg vijeća.
            Središnje vijeće ima tajnika kojeg imenuje predsjednik Središnjeg vijeća.
            Rad Središnjeg vijeća uređuje se Poslovnikom Središnjeg vijeća koji se usvaja na prvoj sjednici.
Djelokrug poslova i sazivanje sjednica Središnjeg vijeća HSLS-a
Članak 58.
            Središnje vijeće HSLS-a:
1)    na osnovi Temeljnih načela HSLS-a, Statuta HSLS-a te programskih dokumenata Sabora HSLS-a donosi odluke i zaključke te daje preporuke predsjedniku HSLS-a, Predsjedništvu  HSLS-a i direktoru;
2)    raspravlja o izvješću predsjednika HSLS-a i odlučuje o njegovu prihvaćanju;
3)    donosi prijedloge dokumenata za Sabor HSLS-a;
4)    odlučuje o povezivanju HSLS-a s drugim političkim ili nepolitičkim organizacijama te učlanjivanju HSLS-a u međunarodne političke i nepolitičke organizacije;
5)    donosi odluku o stupanju u koaliciju na državnoj razini i istupanju iz nje;
6)    odlučuje o kandidatu za predsjednika Republike Hrvatske, kandidatu za predsjednika Hrvatskog sabora i kandidatu za predsjednika Vlade Republike Hrvatske;
7)    određuje uvjete i mjerila za dodjeljivanje priznanja pojedincima, tijelima te pravnim i drugim osobama za osobit doprinos radu HSLS-a, donosi odluke o počasnim članovima HSLS-a, te odluku o dodjeli godišnje nagrade HSLS-a “Velimir Terzić”;
8)    bira vršitelja dužnosti predsjednika HSLS-a ako izabrani predsjednik prestane obnašati dužnost;
9)    na prijedlog predsjednika HSLS-a utvrđuje liste kandidata HSLS-a za zastupnike Hrvatskog sabora;
10)na prijedlog predsjednika HSLS-a, između neizabranih kandidata sa stranačke liste za Hrvatski sabor, određuje zamjenika u slučaju da izabrani zastupnik prestane obnašati dužnost;
11)donosi pravilnik o postupku kandidiranja za Hrvatski sabor i predstavnička tijela županija, gradova i općina;
12)na prijedlog predsjednika HSLS-a potvrđuje imenovanja i razrješenja političkog tajnika, direktora  i imenovanih članova Predsjedništva HSLS-a;
13)na prijedlog predsjednika HSLS-a donosi odluku o suspenziji potpredsjednika HSLS-a natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja svojih članova;
14)u slučaju suspenzije potpredsjednika HSLS-a, bira vršitelja dužnosti potpredsjednika na prijedlog Predsjedništva HSLS-a;
15)bira vršitelja dužnosti člana Središnjeg vijeća HSLS-a ako je neki od izabranih članova Središnjeg vijeća HSLS-a prestao obnašati svoju dužnost iz bilo kojeg razloga;
16)bira vršitelja dužnosti člana Statutarne komisije HSLS-a i člana Nadzornog odbora HSLS-a ako je neki od izabranih članova tih tijela prestao obnašati svoju dužnost iz bilo kojeg razloga;
17)donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa i visini plaća za članove Predsjedništva HSLS-a;
18)obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim aktima.
            Središnje vijeće HSLS-a zasjeda najmanje jedanput u 3 mjeseca, a sjednice saziva predsjednik Središnjeg vijeća.
            Predsjednik Središnjeg vijeća HSLS-a može pozvati istaknute stručnjake i javne djelatnike da sudjeluju u radu Središnjeg vijeća HSLS-a.
            O administrativnim i stručnim poslovima Središnjeg vijeća HSLS-a, brine se tajnik Središnjeg vijeća.
H) DIREKCIJA HSLS-a
Direktor HSLS-a
Članak 59.
            Direktor HSLS-a rukovodi radom Direkcije HSLS-a sukladno odlukama Predsjedništva HSLS-a.
            Na prijedlog direktora Predsjedništvo HSLS-a imenuje pomoćnike direktora HSLS-a.
            Pomoćnici direktora obavljaju poslove HSLS-a po uputama direktora HSLS-a.
Poslovi Direkcije HSLS-a
Članak 60.
            Direkcija HSLS-a obavlja administrativne, tehničke i stručne poslove, sukladno odlukama Predsjedništva HSLS-a.
            O zasnivanju radnih odnosa i visini plaća u Direkciji HSLS-a odlučuje Predsjedništvo na prijedlog direktora.
            Predsjedništvo HSLS-a donosi Pravilnik o ustrojstvu i radu Direkcije HSLS-a.
 
Članak 61.
            Direkcija HSLS-a zadužena je za vođenje financija HSLS-a.
            Direkcija izrađuje godišnji plan prihoda i rashoda koji prihvaća Predsjedništvo HSLS-a.
            Direkcija skrbi o ostvarivanju plana prihoda i rashoda te Predsjedništvu HSLS-a predlaže donošenje odgovarajućih odluka koje osiguravaju ostvarivanje plana.
H1) POLITIČKI TAJNIK HSLS-a
Članak 61.a
            Politički tajnik djeluje po uputama predsjednika i Predsjedništva HSLS-a te u uskoj suradnji s direktorom i Direkcijom HSLS-a. U svom djelovanju posebno se brine o ostvarivanju politike HSLS-a na svim ustrojstvenim razinama te o međunarodnoj suradnji i suradnji s udrugama civilnog društva.
I) NADZORNI ODBOR HSLS-a
Sastav i ovlasti Nadzornog odbora HSLS-a
Članak 62.
            Nadzorni odbor HSLS-a čini 9 članova koje bira Sabor HSLS-a.
            Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora HSLS-a, na kojoj se bira predsjednik Nadzornog odbora HSLS-a i donosi poslovnik o radu, saziva predsjednik HSLS-a u roku od 30 dana od dana održavanja izbornog Sabora HSLS-a.
            Sva tijela i dužnosnici HSLS-a dužna su Nadzornom odboru HSLS-a na njegov zahtjev dati na uvid sve dokumente iz područja svojeg djelovanja.
            Nadzorni odbor HSLS-a neposredno je odgovoran Saboru HSLS-a kojem predsjednik Nadzornog odbora HSLS-a podnosi izvješće o radu.
            Članstvo u Nadzornom odboru HSLS-a isključuje članstvo u Središnjem vijeću HSLS-a, Predsjedništvu HSLS-a i Statutarnoj komisiji HSLS-a.
Djelokrug poslova Nadzornog odbora HSLS-a
Članak 63.
            Nadzorni odbor HSLS-a ocjenjuje da li su odluke i rad tijela i dužnosnika HSLS-a u suglasnosti sa zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, te da li se sredstvima HSLS-a raspolaže zakonito, uredno i namjenski.
            Nadzorni odbor HSLS-a odlučuje o žalbama protiv odluka i postupanja županijskih nadzornih odbora HSLS-a i nadzornih odbora ogranaka HSLS-a.
            Nadzorni odbor HSLS-a donosi Pravilnik o radu nadzornih odbora HSLS-a, kojim se detaljnije uređuju ovlasti, način rada i postupanja nadzornih odbora ogranaka HSLS-a, županijskih nadzornih odbora HSLS-a i Nadzornog odbora HSLS-a te njihovi međusobni odnosi.
            Nadzorni odbor HSLS-a preuzima ovlasti i poslove županijskih nadzornih odbora HSLS-a i nadzornih odbora ogranaka HSLS-a ako su ispunjene pretpostavke propisane ovim Statutom.
            Nadzorni odbor HSLS-a može angažirati stručnjake radi vještačenja u pojedinim slučajevima.
J) STATUTARNA KOMISIJA HSLS-a
Sastav i ovlasti Statutarne komisije HSLS-a
Članak 64.
            Statutarnu komisiju HSLS-a čini 9 članova koje bira Sabor HSLS-a.
            Konstituirajuću sjednicu Statutarne komisije HSLS-a, na kojoj se bira predsjednik Statutarne komisije HSLS-a i donosi poslovnik o radu, saziva predsjednik HSLS-a u roku od 30 dana od dana održavanja izbornog Sabora HSLS-a.
            Statutarna komisija HSLS-a neposredno odgovara Saboru HSLS-a kojem predsjednik Statutarne komisije HSLS-a podnosi izvješće o radu.
            Članstvo u Statutarnoj komisiji HSLS-a isključuje članstvo u Središnjem vijeću HSLS-a, Predsjedništvu HSLS-a i Nadzornom odboru HSLS-a.
Djelokrug poslova Statutarne komisije HSLS-a
Članak 65.
                        Statutarna komisija HSLS-a donosi Pravilnik o radu statutarnih komisija HSLS-a, kojim se detaljnije uređuju ovlasti, način rada i postupanja županijskih statutarnih komisija HSLS-a i Statutarne komisije HSLS-a te njihovi međusobni odnosi.
            Statutarna komisija HSLS-a obavlja i sljedeće poslove:
·      donosi konačne odluke o isključenju iz članstva HSLS-a;
·      ocjenjuje statutarnost općih i drugih akata, odluka i postupaka tijela i dužnosnika HSLS-a na osnovi pisanog zahtjeva člana ili tijela HSLS-a;
·      preuzima ovlasti i poslove županijskih statutarnih komisija HSLS-a ako su ispunjene pretpostavke propisane ovim Statutom.
Glava V.
INTERESNI ORGANIZACIJSKI OBLICI HSLS-a
Mladi hrvatski liberali
Članak 66.
            Mladi hrvatski liberali (MHL) su interesni organizacijski oblik HSLS-a u koji se uključuju članovi HSLS-a do 30 godina starosti.
            U rad MHL-a mogu se uključivati i osobe s navršenih 16 godina starosti, bez prava odlučivanja.
            Član HSLS-a koji je upisan u središnju evidenciju članstva HSLS-a postaje član MHL-a upisom u knjigu članstva MHL-a, ako ispunjava pretpostavku iz stavka 1. ovoga članka.
            MHL ima Pravila o radu MHL-a i Program rada MHL-a koji moraju biti u skladu s Temeljnim načelima HSLS-a i Statutom HSLS-a.
            Predsjedništvo HSLS-a imenuje svojeg člana koji sudjeluje u radu središnjeg tijela MHL-a, a posebnim aktom detaljnije utvrđuje prava i obveze MHL-a u skladu s ovim Statutom.
Drugi interesni organizacijski oblici HSLS-a
Članak 67.
            Članovi HSLS-a mogu se uključivati i u druge interesne organizacijske oblike HSLS-a (žene, studenti, zeleni, umirovljenici i sl.).
            Djelovanje interesnih organizacijskih oblika HSLS-a mora biti u skladu s Temeljnim načelima HSLS-a i Statutom HSLS-a.
            Predsjedništvo može posebnim aktom detaljnije odrediti prava i obveze interesnog organizacijskog oblika HSLS-a.
Zastupljenost spolova u tijelima HSLS-a 
Članak 68.
            Prijedlozi predsjednika HSLS-a za središnja tijela HSLS-a ne mogu sadržavati više od 2/3 kandidata istog spola u odnosu na ukupan broj članova tijela.
            Predlagatelji kandidata za ostala tijela HSLS-a dužni su se, sukladno objektivnim mogućnostima, pridržavati odredbe stavka 1. ovog članka.
Glava VI.
MANDAT IZABRANIH TIJELA
Trajanje mandata
Članak 69.
            Članovi svih izabranih tijela HSLS-a i izabrani dužnosnici HSLS-a biraju se na razdoblje do sljedećeg izbornog Sabora HSLS-a, odnosno do sljedeće izborne županijske skupštine, odnosno do sljedeće izborne skupštine ogranaka HSLS-a.
Imenovanje vršitelja dužnosti
 
Članak 70.
            U slučaju da bilo koji dužnosnik ili član tijela HSLS-a iz bilo kojeg razloga prestane obnašati dužnost na njegovo mjesto bira se vršitelj dužnosti.
            Izbor iz prethodnog stavka obavlja:
1) Središnje vijeće HSLS-a, na središnjoj organizacijskoj razini HSLS-a;
2) županijsko vijeće HSLS-a, na županijskoj razini HSLS-a;
3) izvršni odbor ogranka HSLS-a, na razini ogranka HSLS-a.
            Izbor vršitelja dužnosti obavlja se tajnim glasovanjem nadležnog tijela, a za izbor je potrebna natpolovična većina svih članova tog tijela.
            Prava i obveze vršitelja dužnosti jednaka su pravima i obvezama izvornog nositelja određene dužnosti.
Glava VII.
KLUBOVI ZASTUPNIKA, KLUBOVI ČLANOVA SKUPŠTINE ODNOSNO KLUBOVI VIJEĆNIKA HSLS-a
Osnivanje i djelovanje klubova HSLS-a u predstavničkim tijelima
 
Članak 71.
            Zastupnici HSLS-a u Hrvatskom saboru , članovi HSLS-a u županijskoj skupštini, članovi HSLS-a u Gradskoj skupštini Grada Zagreba odnosno vijećnici HSLS-a u vijećima jedinica lokalne ili mjesne samouprave radi skladnijeg i efikasnijeg političkog djelovanja osnivaju klub zastupnika HSLS-a, klub članova HSLS-a u županijskoj skupštini, Klub članova HSLS-a u Gradskoj skupštini Grada Zagreba odnosno klub vijećnika HSLS-a u jedinicama lokalne ili mjesne samouprave.
            Na prvoj sjednici klub natpolovičnom većinom glasova nazočnih zastupnika HSLS-a, članova HSLS-a u županijskoj skupštini, članova HSLS-a u Gradskoj skupštini Grada Zagreba odnosno vijećnika HSLS-a u predstavničkom tijelu jedinice lokalne ili mjesne samouprave donosi Pravilnik o radu uz prethodnu suglasnost izvršnog odbora ogranka HSLS-a, županijskog vijeća HSLS-a ,Gradskog vijeća HSLS-a Grada Zagreba odnosno Predsjedništvo HSLS-a.
            Klubovi zastupnika HSLS-a, klubovi članova HSLS-a u županijskim skupštinama, Klub članova HSLS-a u Gradskoj skupštini Grada Zagreba odnosno klubovi vijećnika HSLS-a u predstavničkim tijelima jedinica lokalne ili mjesne samouprave mogu se formirati i kao zajednički s klubovima drugih političkih stranaka.
Glava VIII.
 
SREDSTVA ZA RAD I POSLOVANJE HSLS-a
Stjecanje sredstava i članarina
Članak 72.
            HSLS stječe prihode od članarina, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave, dobiti poduzeća čiji je vlasnik i drugih propisima dozvoljenih izvora.
            Predsjedništvo HSLS-a donosi Odluku o članarini HSLS-a.
            Predsjedništvo HSLS-a dostavlja završne obračune Nadzornom odboru i Središnjem vijeću HSLS-a radi informiranja o poslovanju i imovinskom stanju.
 Glava IX.
STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK RADA HSLS-a
Način prestanka HSLS-a i raspodjela njegove imovine
Članak 73.
            HSLS prestaje djelovati na način utvrđen zakonom.
            HSLS može prestati djelovati ako to odluče 3/4 svih članova HSLS-a.
            Nakon prestanka djelovanja sva imovina HSLS-a pripada ravnomjerno Hrvatskom Caritasu i Hrvatskom crvenom križu.
            HSLS nastavlja svoje djelovanje ako mu se pridruži druga politička stranka.
Glava X.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Način predlaganja Statuta HSLS-a i njegovih promjena
 
Članak 74.
            Prijedlog promjena i prijedlog novog Statuta HSLS-a mogu dati Predsjedništvo, Središnje vijeće, 3 županijska vijeća ili 15 izvršnih odbora ogranaka s područja najmanje 5 županija.
            Amandmane na prijedlog Statuta HSLS-a mogu dati tijela na svim razinama HSLS-a te svaki član HSLS-a u skladu s provedbenim uputama koje određuje direktor HSLS-a.
            S prijedlogom promjene ili prijedlogom novog Statuta HSLS-a svi ogranci moraju biti upoznati najmanje 2 mjeseca prije Sabora HSLS-a koji će odlučivati o tim prijedlozima.
Članak 74. a
            Iznimno od odredaba ovog Statuta, naročito u pogledu kandidacijskog postupka, u postupku pridruživanja Liberalne stranke Hrvatskoj socijalno-liberalnoj stranci, a u slučaju kolizije odredaba ovog Statuta s odredbama Ugovora o udruživanju HSLS-a i LS-a kojim se pobliže utvrđuje model i postupak pridruživanja Liberalne stranke Hrvatskoj socijalno-liberalnoj stranci, imaju se primjenjivati odredbe navedenog Ugovora.
Članak 74.b
            U svim odredbama   Statuta riječi «GLAVNI TAJNIK» zamjenjuju se riječju «DIREKTOR», riječi «GLAVNO TAJNIŠTVO» riječju «DIREKCIJA», riječ «RIZNIČAR» riječju «DIREKTOR», riječi «MALO VIJEĆE» riječju «PREDSJEDNIŠTVO», riječi «VELIKO VIJEĆE» riječima «SREDIŠNJE VIJEĆE», riječi «HRVATSKI DRŽAVNI SABOR» zamjenjuje se riječima «HRVATSKI SABOR», a riječi «ŽUPANIJSKI DOM» brišu se.
 
Izvorno tumačenje Statuta HSLS-a
Članak 75.
            Izvorno tumačenje pojedinih odredbi Statuta HSLS-a daje Sabor HSLS-a na prijedlog Statutarne komisije HSLS-a ili posebnog tijela koje imenuje Sabor HSLS-a.
Stupanje na snagu Statuta HSLS-a
Članak 76.
            Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
            U Zagrebu, 11. veljače 2006.
Predsjednik Radnog predsjedništva 12. sabora HSLS-a
Josip Budimir

 

 Ispis

 


Temeljna načela HSLS-a

Temeljna načela Hrvatske socijalno liberalne stranke

Nastavljajući bogatu tradiciju liberalne demokracije kao jednog od temeljnih postignuća suvremenog građanskog društva u Hrvatskoj je 20.05. 1989. godine osnovana Hrvatska socijalno liberalna stranka, kao prva politička stranka nakon 40 godina jednostranačkog socijalističkog sustava. HSLS se smatra pronositeljem i nastavljačem liberalnih i neoliberalnih koncepcija koje su u parlamentarnim demokracijama već odavno postale  većine stranačkih programa.

HSLS polazi od načela da je slobodna samo ona zajednica u kojoj je slobodan i socijalno siguran svaki pojedinac. To znači da HSLS zastupa stajalište da je pojedinac najveća vrijednost. On mora svojim temeljnim pravima biti zaštićen od ideologijske i državne prinude. Tako se pojedinac iz anonimnosti klasnog prezira i utopijskog zaborava vraća u povijesna zbivanja. HSLS smatra da se jedino na tom obratu mogu temeljiti promjene koje bi Hrvatsku izvele iz sadašnjeg stanja postsocijalističke stagnacije i organski je vratile u Europu.

U nazivu HSLS sadržane su tri komponente:
HSLS je hrvatska stranka koja se zauzima za hrvatsku državu kao republiku liberalne demokracije, u kojoj svi njezini državljani imaju ista prava.
Članovi HSLS teže socijalnoj koheziji koja se može uspostaviti samo ravnotežom interesa poduzetničkog sloja i  kapitala s jedne, i radno ovisnog pučanstva s druge strane. HSLS smatra da je jedna od funkcija države zaštita socijalno  ugroženih dijelova stanovništva.
HSLS se smatra pronositeljem i nastavljačem liberalnih i neoliberalnih koncepcija.

Opća liberalna načela na kojima se utemeljuje i za koje se zauzima HSLS su slijedeća:

Hrvatska država
Hrvatska država, za koju se HSLS zalaže, jest republika liberalne demokracije, u kojoj svi njezini građani imaju ista prava.

Ljudska prava
Svi ljudi imaju jednaka i neotuđiva prava bez obzira na rasu, nacionalnost, vjeru, spol, politička i druga uvjerenja i nazore, socijalni statusi sve druge razlike.

Obrazovanje
Obrazovanje treba pomoći izgradnji modernog čovjeka, sposobnog nositi se s izazovima suvremenosti i budućnosti. Treba stvoriti europskim standardima sukladan i stabilan obrazovni sustav. Taj sustav mora biti raznolik, omogućiti izbor i otvoriti vrata poduzetništvu. Upravo u procesu obrazovanja mladi ljudi đ moraju osjetiti i usvojiti partnerstvo kao glavni oblik životne komunikacije.

Partnerstvo
Partnerstvo je ključ Hrvatske kakvu želimo. Partnerstvo između poslodavaca, sindikata i države. Partnerstvo između mladih i odraslih u procesu nastanka ličnosti i obrazovanju. Posebno partnerstvo u međunarodnim odnosima – odgovorni, ali ravnopravni.

Poduzetništvo
Poduzetništvo je oblik ponašanja koji HSLS posebno potiče. Opću klimu izvjesnosti, jasnoće i sigurnosti država će stvarati zakonima. Vlada će svim snagama, bez suvišnog administriranja, poreznim drugim olakšicama te kreditnim poticajima stvarati mrežu srednjih i malih proizvodnih pogona – bez političke podobnosti, a na temelju strogih i jasnih programa.

Pojedinac
HSLS zastupa stajalište da je pojedinac najveća vrijednost.

Politička podobnost
Ne! Sposobnost, djelatna prisutnost i ostvareni rezultati!

Prosperitet
Cilj kojemu teži HSLS je prosperitet društva temeljen na poduzetništvu, obrazovanju, znanosti, očuvanju okoliša, moralnoj odgovornosti i radu.

Ravnopravnost
Ravnopravnost početnih šansi. Ravnopravnost pred zakonom.
Ravnopravnost pred državnim tijelima.
Ravnopravnost spolova.
Ravnopravnost u međunarodnim odnosima. Ravnopravnost koja ne smije sputavati sposobnost.

Sigurnost
Sigurnost za poduzetništvo.
Sigurnost na odabranom putu obrazovanja.
Životna sigurnost kroz zaposlenost.
Socijalna sigurnost za sve koji su je zaslužili svojim radom i sve kojima je nužna državna pomoć.
Sigurnost na kojoj počiva sloboda.

Sloboda djelovanja
Sloboda djelovanja ograničena je samo jednakom slobodom drugih, a država – u funkciji općeg dobra na koje svi pojedinci legitimno polažu pravo – dužna je, u ime zaštite tih sloboda, pravno reguliranim sredstvima spriječiti djelatnosti koje ih ugrožavaju.

Slobodna zajednica
Slobodna je samo ona zajednica u kojoj je slobodan i socijalno siguran svaki pojedinac. (v. Pojedinac)

Socijalna kohezija
Članovi HSLS-a teže socijalnoj koheziji koja se može uspostaviti samo ravnotežom interesa poduzetničkog sloja i kapitala s jedne, i radno ovisnog pučanstva s druge strane.

Zapošljavanje
Zaposlenošću mladi ljudi stvaralački određuju svoj život i ravnopravno se uključuju u život zajednice. Zaposlenost je izravna posljedica, ali i poticaj poduzetništvu, te smisao obrazovanja, znak ravnopravnosti, potvrda sigurnosti i pretpostavka partnerstva. Ispravnom politikom zaposlenost u Hrvatskoj je moguće podići do europskog prosjeka.

ABECEDA HSLS-a:
Liberalna načela
1. Svi ljudi imaju jednaka i neotuđiva prava bez obzira na rasu, nacionalnost, vjeru, spol, politička i druga uvjerenja i  nazore, socijalni status i sve druge razlike.

2. Čovjekova neotuđiva prava su: fizička i duhovna nepovredivost, sloboda govora, javnog istupanja i udruživanja te pravo  na očuvan okoliš (zrak, vodu i tlo). Sloboda djelovanja ograničena je samo jednakom slobodom drugih , a država  – u funkciji općeg dobra na koje svi pojedinci legitimno polažu pravo – dužna je, u ime zaštite tih sloboda, pravno  reguliranim sredstvima spriječiti djelatnosti koje ih ugrožavaju.

3. Osnovno je građansko pravo pravna sloboda: pravo na ograničenje arbitrarnosti vlasti, tj. pravo svakog građanina  da se s njim postupa u skladu sa zakonom koji je jednak za sve i nepristran.

4. Osim prava pojedinaca da mogu birati oblike vlastite socijalne zaštite, država mora osigurati pravo na osnovnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu, pravo na školovanje, slobodu biranja zanimanja; država ne smije dopustiti nasljeđivanje socijalnih funkcija.

5. Ekonomske slobode su slobode poduzetništva, ugovora, vlasništva i raspolaganja vlasništvom koje je stečeno radom i nasljeđivanjem.

6. U skladu s liberalnim načelima HSLS se zauzima za pravo i mogućnosti da se u društvu razvijaju sve posebnosti: osobne, kolektivne, regionalne, kulturne i druge. U duhu liberalnih načela HSLS podupire pravo naroda na samoodređenje.

7. Držeći se liberalnih načela, HSLS se suprotstavlja svim oblicima nasilja, od nasilja u obitelji do vojnih agresija. Zbog toga se HSLS zauzima za demilitarizaciju i razoružanje. Država treba ulagati minimalna sredstva koja su dovoljna za održavanje mira i sprečavanje nasilja.

8. HSLS se suprotstavlja svim oblicima rasne, nacionalne, vjerske i ideološke nesnošljivosti. U modernome socijalno diferenciranom i multikulturalnom društvu HSLS se zauzima za toleranciju i kulturu političkog dijaloga.

9. HSLS smatra da se interesi pojedinaca, građana i interesi naroda u cjelini mogu osigurati samo u državi višestranačke parlamentarne demokracije uz strogu podjelu vlasti i nezavisnost sudstva. Smatrajući da većina ne mora uvijek biti u pravu, HSLS se zauzima da se institucionalno zaštiti manjinsko ili pojedinačno mišljenje.

10. HSLS se zauzima za autonomiju gospodarskog, kulturnog i duhovnog, tj. svekolikog društvenog života pojedinaca u svim njihovim organizacijskim oblicima udruživanja i zajedništava. Polazeći odneoliberalnoga načela korektivne i subsidijarne funkcije države, HSLS drži da država nema i ne može imati neki posebni svoj interes osim promicanja zajedničkog dobra zajednice svojih državljana.

Država treba osigurati uvjete funkcioniranja svih oblika i sadržaja društvenog života, regulirajući zakonski pravila konkurencijske dinamike, ne zadirući pritom u autonomiju subjekata društvenog života.

11. Cilj kojemu teži HSLS je prosperitet društva temeljen na poduzetništvu, obrazovanju, znanosti, očuvanju okoliša, moralnoj odgovornosti i radu. HSLS je uvjerena da se njezin program može ostvariti jedino na temelju obnove vrijednosti i dostojanstva rada i radnika. HSLS će smatrati dijelom svog programa i sva postignuća demokracije i liberalizma što unapređuju slobodu pojedinca i napredak društva, a svoju su vrijednost potvrdila u životnoj praksi. HSLS nastoji u hrvatski politički život unosititi duh racionalne politike koja je skeptična prema svim kolektivističkim projektima i prema svakoj kolektivističkoj retorici.