Logo svih stranaka

Hrvatska demokratska zajednica

Hrvatska socijalno liberalna stranka

Hrvatska seljačka stranka

 

 

Gradonačelnik grada Kutine Andrija Rudić

Predsjednik Gradskog vijeća grada Kutine Drago Bojić

Gradski vijećnici

 

 

 

Predmet: Prijedlog za uvrštenje točke pod nazivom: „ Smjena Predsjednika Gradskog vijeća

                 grada Kutine Drage Bojića“  u dnevni red 28. sjednice Gradskog vijeća Grada

Kutina – dostavlja se

 

 

Poštovani,

 

Temeljem članka 74. i članka 98. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Kutine i članka 33. Statuta grada Kutine podnosimo prijedlog za uvrštenje točke pod nazivom: „Smjena Predsjednika Gradskog vijeća grada Kutine Drage Bojića“ u dnevni red 28. sjednice Gradskog vijeća grada Kutine.

Obrazloženje:

Prvi zahtjev za uvrštenje točke dnevnog reda Gradskog vijeća grada Kutine na temu Zapošljavanje u dječjem vrtiću u Kutini podnijelo je 13.01.2016. godine više od 1/3 vijećnika Gradskog vijeća grada Kutine, te na isti nije udovoljeno jer nije na vrijeme pozvana ravnateljica dječjeg vrtića gđa. Jasna Borovnjak.

Drugi puta zatražili smo tematsku sjednicu na temu Zapošljavanje u dječjem vrtiću u Kutini dana 29.02.2016. godine i sjednica nije sazvana od strane predsjednika Gradskog vijeća grada Kutine iako u članku 71. Poslovniku o radu Gradskog vijeća piše: Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi i potpisani zahtjev najmanje 1/3 (jedne trećine) članova Gradskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Nakon toga 07.04.2016. godine poslali smo predstavku Uredu državne uprave u Sisku, koja je proslijeđena Ministarstvu uprave u vezi nesazivanja sjednice, od kojeg smo dobili odgovor 20.04.2016. da je sjednica trebala biti sazvana od strane Predsjednika Gradskog vijeća grada Kutine.

U odgovoru Ministarstva uprave između ostalog piše:

„Nadalje, člankom 34.a stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da je predsjednik predstavničkog tijela dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. Stavkom 2. navedenog članka propisano je da ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela sjednicu će sazvati općinski načelnik, gradonačelnik ili župan u roku od 8 dana. Sjednica predstavničkog tijela sazvana sukladno navedenim odredbama mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.“

Treći put podnijeli smo zahtjev za sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća grada Kutine na temu „Zapošljavanje u dječjem vrtiću u Kutini“ dana 11.04.2016. godine i to potpisima većine vijećnika Gradskog vijeća grada Kutine (11 vijećnika), a Predsjednik Gradskog vijeća ponovno nije udovoljio našem zahtjevu. U svom odgovoru od 26.04.2016. godine između ostalog napisao je da se mora konzultirati s Ministarstvom uprave iako je 20.04.2016. godine i on dobio odgovor iz Ministarstva uprave da je dužan sazvati navedenu sjednicu.

Predsjednik Gradskog vijeća grada Kutine nekoliko je puta prekršio članak 34.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članak 34. Statuta grada Kutine (Službene novine grada Kutine br. 4/2013) i članak 71. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Kutine (Službene novine grada Kutine br. 4/2013) jer nije sazvao tematsku sjednicu Gradskog vijeća grada Kutine na obrazloženi zahtjev više od 1/3 vijećnika. Predsjednik Gradskog vijeća bio je dužan sazvati navedenu sjednicu, što je propisano člancima u gore navedenim propisima i objašnjeno u odgovoru Ministarstva uprave od 20.04.2016. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća grada Kutine g. Drago Bojić ne vodi sjednice Gradskog vijeća grada Kutine na način propisan Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom grada Kutine i Poslovnikom o radu Gradskog vijeća grada Kutine jer uz kršenje navedenih propisa i ne sazivanje tematske sjednice na obrazloženi zahtjev između ostalog dopušta da mu gradonačelnik grada Kutine vodi sjednice, oduzima riječ, govori kako voditi sjednicu i vrijeđa vijećnike Gradskog vijeća grada Kutine na sjednicama te samim time ne može biti osoba koja će voditi Gradsko vijeće grada Kutine.

Predsjednik Gradskog vijeća grada Kutine nije udovoljio našim obrazloženim zahtjevima         za sazivanje sjednice Gradskog vijeća te je na taj način dodatno nanio štetu radu Gradskog vijeća grada Kutine kao i gradu Kutini.

 

Kutina, 11.05.2016.                          Vijećnici podnositelji zahtjeva:

 

Zlatko Babić               _______________________

Robert Kolenc             _______________________

Branko Marijanović    _______________________

Mario Vidović              _______________________

Željko Lenart                _______________________

Davor Kljakić               _______________________

Željko Antolović           _______________________

Marijan Balaško            _______________________